Make your own free website on Tripod.com
נ      שביל אלוני קדימה - סימון השביל
אתרי אינטרנט נוספים אתרים נוספים בסביבה סימון השביל רקע גיאוגרפי אירועים מאגר תמונות התיישבות באיזור איומים על המרחב הפתוח אתרים לאורך השביל מי אנחנו
 

דלעמוד הראשי

הרעיון ליצירת שביל הליכה בין יער אילנות, שמורת קדימה, יער קדימה וצורן הגה דודי הולצמן, בשנת 2005, בעקבות יוזמות דומות בערד, בקרית השרון ובירושלים.

הרעיון שעמד מאחורי השביל היה חיבור בין התושבים לבין סביבתם הקרובה, סביבה שמשמרת משהו מנוף השרון של פעם, בין השטחים הבנויים מכל עבר.

מטרה נוספת של השביל היתה עידוד הבריאות והפעילות הספורטיבית, להולכי רגל ולרוכבי אופניים.

בסדרה של סיורים, באביב 2005, התוו דודי הולצמן, מיקי אקרמן (סגן ראש המועצה באותם ימים) ויוסי יצחק את תוואי השביל, שזכה לברכת ראש המועצה, יצחק גולברי.

בשנת 2008 נכנס פורום כפר קדימה-צורן (פורום הבלוטים) לתמונה, ודאג לטוות את הקשרים מול קק"ל, החברה להגנת הטבע ומהנדס המועצה, שבעקבותיהם סומן השביל, עד יער קדימה, בסתיו 2008.

בעתיד יתחבר השביל לשבילים נוספים שסומנו ושיסומנו בשרון: "דרך הלב" בלב השרון, שביל קרית השרון במזרח נתניה, שביל ישראל ומערכות השבילים סביב נחל אלכסנדר


ד