Make your own free website on Tripod.com
נ      אתרים סביב שביל אלוני קדימה        


לעמוד הראשי
קדימה
קדימה נוסדה כמושבה בשנת 1933 ביזמת גואל הקרקעות יהושע חנקין. לאחר קום המדינה נוספה למושבה מעברה שהפכה לשיכון, ובעשורים האחרונים – שכונות "בנה ביתך" חדשות. קדימה אוחדה עם צורן ב-2003 וכיום היא מונה כ-17,000 איש
דשמורת אלוני קדימה
עצי אלון תבור עתיקים, ופריחת אירוסי ארגמן ופרחים אחרים מרהיבה בחודש פברואר – כל זה בשמורה קטנטנה של 9 דונם. השמורה נמצאת בין בתי הישוב קדימה לשדות החקלאיים, וחלק מהאירוסים שבה הועברו אליה מאיזורי בניה בשנות השמונים.

צורן

צורן הוקמה כאחד מ"ישובי הכוכבים" ונחנכה ב-1994. הישוב עלה לכותרות בזכות המאבק הסביבתי הבלתי-מתפשר, שבסופו נסגרה חוות האנטנות "הלל" שמשדריה הקרינו העוצות אדירות על צורן וסביבתה. בשנת 2003 אוחדו צורן וקדימה לישוב אחד.

ארבורטום

גן אקלום לעצים שהוקם על ידי קק"ל בשנות ה –50. לאחר שנים שהמקום ננטש, קיבלה קק"ל על עצמה לשמר את האתר – והתוצאה היא גן קסום וייחודי עם מגוון עצים שאין בשום מקום אחר בארץ. קק"ל מתכננת להקים במקום מרכז מבקרים ולימוד בנושא היער בישראל.

 צור משה

נוסד בשנת 1937 כישוב "חומה ומגדל" על ידי עולים מיוון. במשך השנים גדל והתרחב, ובדרומו, סמוך לשביל, הקימו תושביו אנדרטה לזכר יהודי יוון שנרצחו בשואה ולכבוד המשחקים האולימפיים שנערכו באתונה ב-2004

יער אילנות
יער בן 800 דונם, משני צידי כביש 4 – ניטע על שטחי קרקעות קלות ואדמת חמרה. בחלקו המערבי – חניון ושטחים לפיקניקים, ובחלקו המזרחי, מעבר לארבורטום, יער אקליפטוסים, אורנים ואלונים, שבקצהו חלקה ובה פורחים אירוסי ארגמן בסוף פברואר, ונטועים עצי אלון תבור צעירים.
המרחב הפתוח מצפון לקדימה
מצפון לקדימה קיים רצף של כמה קילומטרים, מכביש 4 מזרחה, שהוא הרצף הרוחבי הירוק היחיד בלב השרון, מיער אילנות, דרך שמורת קדימה ועד ליער קדימה. ברצף זה יש ערכי טבע חשובים ומוגנים, בו עובר שביל הטיולים קדימה-צורן, והוא נתון לאיומי פיתוח שונים. בעתיד יתחבר שביל זה לאיזור הנופש המטרופוליני ולאתרי טבע ושבילי נוף נוספים באיזור
יער קדימה

בית פלטניק
נקודת ההתיישבות הראשונה ממזרח לקדימה – נבנתה
 בשנות השלושים כמשק של משפחת פלטניק, ואחר כך שימשה כעמדת שמירה ונקודת התיישבות של אנשי צור משה וגאולים. בית פלטניק נמצא בשטח בו תיבנה בקרוב שכונת רמת אמיר, מצפון לצורן