הדצמ סותימ - רטסאמ תדובע ריצקת
ןמצלוה ידוד

 

רטסאמ תדובע ריצקת - הדצמ סותימ

יתובשייתה סותימכ הדצמ

A summary of my M.A. research - Massada Myth

הדצמ-  םיפסונ םירושיק

 

הדצמ סותימ
 

דחאל דעו ,ותליחתב ,טעמכ עודי יתלב עוריאמ הדצמ סותימ חתפתה דציכ וניאר וז הדובעב
עקר לע התיה יזכרמל סותימה תכיפה .םיעבראה תונשב ,ידוהיה בושיה לש םייזכרמה םיסותימה
הדצמ םע האלמה תוהדזהה .הינשה םלועה תמחלמו תוערואמה :םייאורהו םייגארט םיעוריא לש
תואבצה תומדקתה חכונל ,ץוחבמ הארונ הקוצמ ינפב דמע בושיה רשאכ יוטיב ידיל האב
יצאנה ביואה לומ ץראב תורצבתהה לעפמלש דע ,הינשה םלועה תמחלמב לארשי ץראל םיינמרגה
תוהדזההו ,תיחרזאה תדהמ קלחל הדצמ הכפה הנידמה המק רשאכ. "למרכה לע הדצמ" וארק
.םינשה ךרואל תודרומו תוילע העדי סותימה םע

יביטקלוק ןורכיזו סותימ - 1
,ונייהד ,םיירוטסיה תולובג םנשי וז תועמשמל .תועמשמ ןתמ לש ןפואכ ,סותימ ונרדגה הדובעב
תא ,יתרבח רבשמ לש ןמזב ,קזחמ איה סותימה .הפוקתל הפוקתמ הנתשמ תועמשמה
.תיתרבחה תויראדילוסה

.תמיוסמ םישנא תצובקל שיש רבעה לע תופקשההו םינותנה ףסוא אוה יביטקלוק ןורכיז
,(Mead) דימ ,(Warner) רנרוו ,(Hertz) ץרה ,(Halbwachs) סקוובלאה םירקוחה ובתכש תודובע
יפל רבעה תא שרפמ יביטקלוקה ןורכיזה דציכ תושיגדמ (Lowenthal) לטנוולו ,(Barber) רבראב
רבעה לש הנומת רצויה ןורקע טלוש יביטקלוקה ןורכיזה ךילהתב ,וז הסיפת יפל .הווהה תובשחמ
יביטקלוק ןורכיז תריציבש םינעוט ,(Shils) סלישו (Durkheim) םייהקריד ,םתמועל .הווהה יפל
ןויסינ ךותמ ,רבעה ביתכהש םילדומ יפ לע תוגהנתמ םויה לש תורבחה : רבעה יפל הווה םיבצעמ
תוסיפתה יתש םייקתהל (Schwartz) ץרווש יפל ,תולוכי ,תורבחה בורב .ונממ דומלל וא ותוקחל
.דחי םג
ידי לע ורבעוה אלא ,רישי ןפואב חרכהב ווחנ אלש רבעה לש םיעוריא ללוכ יביטקלוק ןורכיז
םיסותימ יבג לע אשינ יביטקלוקה ןורכיזה .םינושה תרושקתה יעצמאב הרבחה ללכל םירחא
.תיחרזאה תדה לש םיילאמרופה" םילכ"ה תכרעמ םהש ,םיסקטו
םיסותימלו ,רבעב םיוסמ עוריאל םירושקה ,םיירוטסיה םיסותימל ונקליח םיסותימה תא
.דחאכ ירוטסיהו יפרגואיג סותימ איה הדצמ .םיוסמ םוקמל םירושקה ,םייפרגואיג
 

הדצמ רופיס - 2
ירה ,ינש תיב ימיב וצראב לארשי תואמצע לש "החיתפה עוריא" אוה םיאנומשחה דרמ םא
.ולש םויסה עוריא אוה הדצמש
(םיאמורה םע םידוהיה תמחלמ) והיתתמ ןב ףסוי יבתכמ :תורוקמ ינשמ ונל עדונ הדצמ רופיס
.תויגולואיכראה תוריפחהמו
אצממה בור רמתשה וז הפוקתמ .סודרוה ידיב התיינבו הדצמ רוציב לע רפיס והיתתמ ןב ףסוי
ימ תריגא לע הססבתהש ,תפעוסמו תבכרומ םימ תקפסא תכרעמ ללוכ ,רהב הלגתנש םישרמה
.רהה לש ינופצה וקלחב תומוצע הריגא תוכירב ךותל תונופטש
םה .םילשורימ םיירקיס תצובק שארב אבש ,ילילגה הדוהי ןב םחנמ ידיב רצבמה שבכנ 66 תנשב
וקסע םה םייתניב ,לודגה דרמה יוכיד תכאלממ ונפתה םיאמורהש דע ,םינש עבש הדצמב ובשי
ןויבצ הדצמל ופיסוה םיירקיסה .םיידוהי םיבושי לע םגו ,ביבסמ םיבושיה לע דוש תוטישפב
ךרא רוצמה .רהה לע םיאמורה ורצ ,73 תנשב .תסנכ תיבו הרהט תואווקמ ינש ונב םה: ידוהי
חספ ברעב .ונבש הללוסב תועייתסה ךות ,דעיה לא ומדקתה ,דעצ רחא דעצו ,םישדוח השולש
יאלמו תובהל יבצוח םימואנ ינשבו םישנאה תא ,םיירקיסה תצובק גיהנמ ,ריאי ןב רזעלא ףסא
טלמיהל וחילצה םידליו םישנ רפסמ .יבשב הליפנ תחת דבאתהל םתוא ענכש ,היפוסוליפו סותאפ
ודבאתה אלש תוארהל ידכ ,םימלש וראשוה םינסחמה .רופיסה תא םימהדנה םיאמורל רפסלו
הרואית .וללה תודבועהמ קלח רשאמ יגולואיכראה אצממה .תוריחה תבהאמ אלא ,רוסחממ
םילבקמ םא .םייגולואיכראה םיאצממה רואל ןמיהמ אוה והיתתמ ןב ףסוי יפמ הדצמ לש יזיפה
.םואנלו תודבאתהה רופיסל םג ןימאהל שיש הארנ ,םינמיהמכ הלא וירבד תא
התיה הדצמש ןכתיי ,תודבאתההו םואנה אלל .הדצמ סותימ לש וביל-בל אוה תודבאתהה םואנ
.םילשוריו אלמג ,תפדוי דצל ,דרמה ירתאמ דחא דוע
היהש ,ןמטוג הירמש .הדצמ לע םינושה םירקוחה ירבד ורקסנ ,הדצמ רופיסב קסועה קרפב
,רתאה ץפוש ודודיעב. "הדצמ סותימ יבא"ל בשחנ ,רתאל םילויטו הדצמ רקחמ בלישש ןושארה
.רעונ ינב יפלא ידי לע "שבכנ"ו רקחנ
םיאצממה לע ויתוריפחב ןידי םשש שגדה .ןידי לאגי לש ולוהינב הדצמ הרפחנ םיששה תונשב
.עוקשל לחה רבכש ,סותימל דוע הפיסוה ,רקוחכ ןידי לש הברה תובישחה .דרמל םירושקה
לע ותעפשהו ותובישח תא וא רופיסה תותימא םצע תא וללשש םירקוח ומק תונורחאה םינשב
.ונרוד

הפוקתה עקר לע סותימה תוחתפתה - 3
ידוהיל לויטל רתאו ןוידל אשונ הווהמ אל ,19 ה האמה עצמאב םלועה יקוחל התלגתהש ,הדצמ
ידוהיה בושיב חתפתהל ולחה התרכהו הדצמ רקח .הינשהו הנושארה הילעה ימיב לארשי ץרא
.םירשעה תונשב לחה
,ך"נתל תוסחייתה :הווהה תא תויחל ידכ רבעה ןמ םילמסב ורזענ ץראל ולעש םיינויצה םיצולחה
איה םג הכפה הדצמ .תולגה תונשמ תומלעתה ךות ,תכלל שי ןכרדבש תויומדכ ,וירוביגלו וירתאל
.ינויצה סותאהמ קלחל
לש ירבעה ומוגרת הנושארל עיפוה וז הנשב :1923 ב תוארל ןתינ הדצמל תוסחייתהה תליחת תא
."םיאמורה םע םידוהיה תמחלמ תודלות" והיתתמ ןב ףסוי לש ורפסל ינוחמש
הדצמ "יוליג"ל םיעירכמה םימרוגה דחא אוה 1927 ב ןדמל קחצי תאמ "הדסמ" המאופה םוסרפ
הילאש לארשי ץראל למסכ ,הווהו רבע ןיב רשקמ טוחכ הדצמ תא גיצה ןדמל .סותימל התכיפהלו
.הלוגה לכמ למעב םיצולח םידוהי םיקחדנ
רחאלו ,ויפוחו חלמה םיל ביבא לתבש הילצרה תירבעה היסנמיגה ילויט ולחה םירשעה תונשב
קר אל ול ונתנ ןהו ןהילויטל הלעמב ןושאר דעיל הדצמ תא וכפהש ,רעונה תועונת ילויט םג ןכמ
רבעמ תינידמה תואמצעה תובישח יגולואידיאה דצה תא םג אלא ,םיישק לע תורבגתה לש ןפה תא
.דיחיה לש וייחל
םזיצאנה תיילע: הדבכ הננע לש םג ךא ,תררחסמ החימצ לש םינש ויה םישולשה תונש
,בושיב םימרז ןיב םישק םיקבאמ לש הפוקת םג וז .םיברעה לומ דימתמ קבאמו ,תוימשיטנאהו
,םיסותימ תחימצל הרופ רכ איה וזכ הפוקת .לאמשמו ןימימ "תוילאטוט" תויגולואידיא לשו
לש לגדה תואשונ ,רעונה תועונת לש החירפה תפוקת םג וז .סותאפ יוור םיסקטו םילמס
.םילויטה לשו רעונה ןחלופ לש ,םיסותימה
םינש 3 ךשמב ךא ,רעוס םיב טקש לש יא לארשי ץרא התיה הינשה םלועה תמחלמ ימי ךשמב
לתו הפיח לע תוצצפה ; ןוכיתה םיב המחלמל הילטיא תופרטצה :הילע םג המחלמ תנכס הפחיר
יצאנ-ורפ דרמ ;הינטירבל תוביוא תונידמל וכפה תיאשיוה תפרצ ןוטלשב ןונבלו הירוס ;ביבא
ןוויכל הניארקואמ םינמרגה תומדקתהו ,ןיימלע לא דע ,םירצמל םינמרגה תרידח ;קאריעב
.1942 ץיקב זקוקה
רצבתהל תינכות םגו ,ידוהיה בושיה תשיטנ ךות ,ץראה יוניפל תוינכת םיטירבה וניכה הז עקר לע
םלועה תמחלמ ימי."למרכה לע הדצמ"כ ועדונש ,ולשמ תוינכת ויה ידוהיה בושיל םג .למרכה לע
טקש לש יא הנותנ ץראה התיה וב יטילופ-ואיגה בצמה .ליבומה סותימל הדצמ תא וכפה הינשה
הדצמ" לע תובשחמל האיבה ,ןולדיחהו םינואה רסוח תשוחתו ,וילא עיגהל תדמוע הרעסהש
ילילג ,ןיקנבט) םידוהיה ןיבש דועב ,הב רצבתהל וא ץראה תא תונפל ונווכתה םיטירבה - "הינש
םשור ריאשיש ,ןורחא טקאכ ,ץראה לע ןורחאה שיאל דע םחלהל שיש תועד וחוור (דועו
תסיפתמ יוניש ךא ,(עיגהל לחה םתודוא עדימש) תואטגה ידרומ םע תוהדזה ךכב שי .החמיי-לב
םיסקט ,םירנימס ,תועסמל איבה הדצמב קוסיעה .דבאתהל ףאש אל בושיב שיא .תירוקמה הדצמ
.ץראב בושיהמ הדמשהה תנכס ףולח רחאל םג ,הלוגה םע תוהדזה ךותמ הדצמ תגספ לע תורצעו
.שדח אישל הדצמ םע תוהדזה העיגה ,1943-1941 םינשב ,הלא םיסוניכב
סיסבה והז .הדצמה לע םיסקט םה ףא וכרע רעונה תועונת לש ןכרד יכישממ ,ח"מלפה ישנא
ילגר עסמ רחאל ,סותאפ יוור סקטב רבודמ ,ןאכ םג .רהה לע וכרענש ,ל"הצ לש העבשהה יסקטל
ואיבה ,ץראב ידוהיה םויקה לע םיברעהו םינמרגה לש םויאהו ,תואטגה דרמ ,האושה .ךורא
.ץראב "םיסותימה חור" תא אישל
.הדצמ סותימ לש ותמצוע תא ןיטקה ,שואי אלו ,הווקת למסמה עוריא ,הנידמה םוק
לאגי 'פורפ לש ותווצ ידיב םישישה תונש תישארב הדצמב תוירקיעה תויגולואיכראה תוריפחה
ואר םג םישישה תונש .הרואכל יעדמ סוסיב ןיעמ ול ונתנש המוד ףאו ,סותימה שוביגב ורזע ןידי
תא הניזהש רוצמה תשוחת תא הריסה םימיה תשש תמחלמ .סותימה לש ותכיעד תלחתה תא
,םייכרעו םייתרבח ,םייטילופ ,םיילכלכ תילארשיה הרבחב תכל יקיחרמ םייוניש ולח .סותימה
הרובגה ןואתנפב שודק רתאכ התובישחו התועמשמ תא הדצמ הדביא וב רשא ךילהת ורצי םהו
רעונה רובע ךא ,ץראב תורייתה ירתא ףצרב "הבוח רתא" איה הדצמ םויכ .תינוליחה תונויצה לש
1 קר :םיריית רקיעב שמשמה רתא םויה איה המצע הדצמ .דרע לביטספב קור תועפוהל רתא איה
.ילארשי אוה הדצמב םירקבמהמ 7 ךותמ
המרג ,םיטסילאודיבידניא רתוי םיכרע תלעב הרבחל ,תסיוגמ ןוזח תנידממ לארשי תנידמ תכיפה
.תויטנוולר אל ושענ תינויצה הכפהמה ילגלג תא ועינהש הבשחמהו םיכרעה תוכרעמש ךכל

םיעיפשמ םימרוגו יוטיב ילכ - הדצמ סותימ - 4
רתויב עיפשמהו בושחה םרוגה :םינוש םייטילופ םיפוג ידי לע תונוש תורוצב הספתנ הדצמ
ישנא לש םתריצי ,תיטסילאיצוסה תונויצה לש "תדבועה לארשי ץרא" איה הנודינה הפוקתב
.תישילשהו הינשה הילעה
הרושה העיפומ ר"תיב ןונמהב .דובכה ,רדהה ,הרובגה תא השיגדה תיטסינויזיברה העונתה ,דגנמ
."רתיב ,הדסמ ,תפדוי ,רהה תא שובכל וא תומל"
רצויכ טלב אל ,תיטסילאיצוס-תילעופה היצילאוקל רטוז ףתוש היהש ,יתד ינויצה םרזה
אוה ונימיב ךא ,הנודינה הפוקתב הווהו רבע םירשקמה םיסותימ תניחבמ תידוחיי היגולואידיא
.ינויצה לאמשה תועונתל רבעב וכייתשהש םיסותימ "ץומיא" לש קתרמ ךילהת רבוע
,םילויטה ,תולועפה .לאמשהמ רקיעב ,רעונה תועונת ויה םיסותימה תא םיצעהש רחא םרוג
תריציל רתויב הקזחה הפיחדה תא ,ילוא ,ונתנ הלא לכ תיתובשייתהה המשגהה ,םיסקטה
.םיסותימ

:סותימל התכיפה רשפאל ידכ הדצמ תסיפתב יוניש לחש וניאר ,הדצמל תויוסחייתהה תקידבמ
םשל ושגדוה והיתתמ ןב ףסוי ירבד לש םימיוסמ םידדצ .ןורחאה שיאה דע המיחלל תודבאתהמ
םש תובותכ אלש תונקסמ םיקיסמ רנזיולקו ןמטוג ומכ םירקוח .וענצוה םירחא םידדצ דועב ,ךכ
אבש יפכ ,הדצמ סותימ תועמשמ .תודבאתה חרכהב אלו ברק היה הדצמבש םיחינמו ,שרופמב
לש "םיתשלפ םע ישפנ תומת"ל רתוי המודה תועמשמ ןתנ םיעבראה תונשב ,ואישב יוטיב ידיל
.ןושמש

:ץראב םייחה ימוחת לע תופסונ תוכלשה ויה הדצמל
.תובר םינש ךשמב הדצמה תגספ לע ןוירש ינוריט עיבשה ל"הצ
תובוחר רפסמ ,הדצמ תיילדמ ,הנידמה האיצוהש םילוב 3 :תיסחי-תוטעמ תוחצנהל התכז הדצמ
הסינכה רעש ,"הדצמ" םשב הניפס ,"הדסמ" םירפס תאצוה ;(עבש ראבבו דרעב רקיעב) םירעב
."סרוט הדצמ" תארקנ תועיסנ תרבח ,"הדצמ ןילקרט" ארקנ ץראל
1937 ב דסונש ,הדסמ ץוביק אוה ,בושי לש םשכ הדצמ לש םשב ושמתשה וב דיחיה הרקמה
.ןלוגה תמר ילגרל ,ןדריה קמעב ,"לדגמו המוח" בושייכ
המיאתה אל טושפ הדצמ לש היפרגואיגה יכ הדצמב ובשייתה אל תובשייתהה ימי לכ ךרואל
עקרק הב ןיא .טדנמה תונש לש תידוהיה תובשייתהה ידקוממ תקחורמ התיה הדצמ .תובשייתהל
.הפי הלע אל 1937 -ב הדצמ תמדא תא שוכרל ןויסינה םג .יאלקח לודיג תויורשפאו הנימז

תונקסמ - 5

תונויצה רושיק לש םיוסמ ךרוצ לע תונעל ידכ רצונ סותימה: תואבה תונקסמה ולע הדובעב
ךות ,הדצמ רופיס תא "ושיבלה" ,רבעל תונויצה רושיק לש ,הזה ךרוצה לע .רבעל תשדחתמה
.םהילא ךנחל וצרש םיכרעה יפל ,םייונישו תומאתה
,ברק אלל תודבאתהה סותיממ :"הטסה" וב הלח ,סותימה לש "לוכיעה לע לקהל" ידכ ,ליבקמב
רופיסל הזופרומטמ רבע "תידוהי"ה ותועמשמו ומצע השעמה תניחבמ ,תויהתו תוהימת ררועמה
.דארגנילטס וא השראו וטג ,"םיתשילפ םע ישפנ תומת" ןיעמ קבאמו ברק לש
תומצעתה ;סותימה תריצי ;יסיסבה עוריאה :סותימל םיבלש העברא תוארל ,השעמל ,לכונ
תונידמבש ,יל המדנ .הבר הכ תוריהמב למקו חמצ סותימהש ,ןיינעמ .סותימה ץופינ ;סותימה
.ורבקלו ותולעהל םירהממ הכ ויה אל תורחא
לש תורהצומ תוביסמ ,הדצמב רוקיב םיינוכית רפס יתב ולטיב 1997 תנשבש ,אוה לרוגה קוחצ
יכרעל ןוכיתה ינשה .םילשוריב "קרמנד" ןוכית היה ,םהמ דחא .תגציימ הדצמש המ לכל תודגנתה
...הדובעה תעונת