?יתובשייתה סותימ הדצמ
ןמצלוה ידוד

 

רטסאמ תדובע ריצקת - הדצמ סותימ

A summary of my M.A. research - Massada Myth

הדצמ-  םיפסונ םירושיק


ןליא-רב תטיסרבינוא ,לארשי-ץרא ידומילל הקלחמה

הדצמ סותימ תוחתפתהב םיבלש
תוריפחהמו (םיאמורה םע םידוהיה תמחלמ) והיתתמ ןב ףסוי יבתכמ :תורוקמ ינשמ ונל עדונ הדצמ רופיס
םיירקיסה תורצבתה לעו ,סודרוה ידיב התיינבו הדצמ רוציב לע רפיס והיתתמ ןב ףסוי .תויגולואיכראה
,םיירקיסה גיהנמ ,ריאי ןב רזעלא ףסא ,73 תנש ,חספ ברעב .ריאי ןב רזעלא םואנו יאמורה רוצמה ,רהב
.יבשב הליפנ תחת דבאתהל םתוא ענכש ,היפוסוליפו סותפ יאלמו תובהל יבצוח םימואנ ינשבו םישנאה תא
רשאמ יגולואיכראה אצממה .רופיסה תא םימהדנה םיאמורל רפסלו טלמיהל וחילצה םידליו םישנ רפסמ
.וללה תודבועהמ קלח
לש ירבעה ומוגרת הנושארל עיפוה רשאכ : 1923 ­ב תוארל ןתינ הדצמל תינויצה תוסחייתהה תליחת תא
"הדסמ" המאופה םוסרפ ."םיאמורה םע םידוהיה תמחלמ תודלות" והיתתמ ןב ףסוי לש ורפסל ינוחמש
תובקעב .סותימל התכיפהלו הדצמ "יוליג"ל םיעירכמה םימרוגה דחא אוה 1927 ­ב ןדמל קחצי תאמ
.הדצמל לייטל רעונה תועונת ולחה ,ןמטוג הירמש לש ולעופ תובקעבו ,רישה
תנכס הפחיר םינש 3 ךשמב ךא ,רעוס םיב טקש לש יא לארשי ץרא התיה הינשה םלועה תמחלמ ימי ךשמב
ךות ,ץראה יוניפל תוינכת םיטירבה וניכה הז עקר לע .זקוקהמו םירצממ ,הירוסמ ,הילע םג המחלמ
ועדונש ,ולשמ תוינכת ויה ידוהיה בושיל םג .למרכה לע רצבתהל תינכות םגו ,ידוהיה בושיה תשיטנ
רסוח תשוחת .ליבומה ינויצה סותימל הדצמ תא וכפה הינשה םלועה תמחלמ ימי ."למרכה לע הדצמ
םיסקט ,םירנימס ,תועסמל איבה הדצמב קוסיעה :"הינש הדצמ" לע תובשחמל האיבה ,ןולדיחהו םינואה
ישנא .ץראב בושיהמ הדמשהה תנכס ףולח רחאל םג ,הלוגה םע תוהדזה ךותמ ­ הדצמ תגספ לע תורצעו
העבשהה יסקטל סיסבה םג והז .הדצמה לע םיסקט םה ףא וכרע רעונה תועונת לש ןכרד יכישממ ,ח"מלפה
.רהה לע וכרענש ,ל"הצ לש
תוריפחה .הדצמ סותימ לש ותמצוע תא ןיטקה ,שואיי אלו ,הווקת למסמה עוריא ,הנידמה םוק
שוביגב ורזע ןידי לאגי �פורפ לש ותווצ ידיב ,60 ­ה תונש תישארב הדצמב תוירקיעה תויגולואיכראה
הרבחל ,תסיוגמ ןוזח תנידממ לארשי תנידמ תכיפה .הרואכל יעדמ סוסיב ןיעמ ול ונתנש המודו ,סותימה
הכפהמה ילגלג תא ועינהש הבשחמהו םיכרעה תוכרעמש ךכל המרג ,םיטסילאודיבידניא רתוי םיכרע תלעב
.תויטנוולר אלל וכפה תינויצה
הז ךרוצ לע תונעל ידכ .רבעה ןיבל תשדחתמה תונויצה ןיב רשקל ךרוצה לע תונעל ידכ רצונ סותימה
.ךנחל וצר םתוא םיכרעל ,םייונישו תומאתה ךות ,הדצמ רופיס תא "ושיבלה"
ררועמה ,ברק אלל תודבאתהה סותימ ÷."הטסה" וב הלח ,סותימה לש "לוכיעה לע לקהל" ידכ ,ליבקמב
קבאמו ברק לש רופיסל ­ הזופרומטמ רבע "תידוהי"ה ותועמשמו ומצע השעמה תניחבמ ,תויהתו תוהימת
.דארגנילטס וא השראו וטג ,"םיתשילפ םע ישפנ תומת" ןיעמ ­
; סותימה תריצי ;יסיסבה עוריאה :סותימה תוחתפתהב םיבלש העברא תוארל ןתינ ליעל רומאהמ
.סותימה ץופינ ;סותימה תומצעתה


סותימ תרדגה
,ונייהד ,םיירוטסיה תולובג םנשי וז תועמשמל .םוקמל וא עוריאל ,םדאל תועמשמ קינעמ סותימ
.הפוקתל הפוקתמ הנתשמ תועמשמה
,םייפרגואיג םיסותימ םימייק ןכו ,רבעב םיוסמ עוריאל םירושקה ,םיירוטסיה םיסותימ םימייק
.דחאכ ירוטסיהו יפרגואיג סותימל אמגוד הווהמ הדצמ .םיוסמ םוקמל םירושקה

םינותנ ףסוא אוה יביטקלוק ןורכיז .הצובק וא הרבח לש יביטקלוקה ןורכיזהמ בושח קלח הווהמ סותימה
תובשחמ יפל רבעה תא שרפמ יביטקלוקה ןורכיזה .תמיוסמ םישנא תצובקל שיש רבעה לע תופקשהו
יביטקלוק ןורכיז .דחי םג תוסיפתה יתש תומייקתמ תורבחה בורבו ,רבעה יפל הווהה תא בצעמ וא הווהה
תכרעמ םהש ,םיסקטו םיסותימ יבג לע אשינו ,רישי ןפואב חרכהב ווחנ אלש רבעה לש םיעוריא ללוכ
.תיחרזאה תדה לש םיילאמרופה "םילכ"ה
רובע תרצוי תיטילופ הצובק וא הנידמש םילמסו םיסקט ,םיכרע ,םיסותימ תכרעמ איה תיחרזאה תדה
איהו ,האריו השודק דמימ תיחרזאה תדה תכרעמל .היכרע תא עימטהלו הנוזח תא רשאל ידכ ,היחרזא
.םייתד םניאשו ,םייתד םיטנמלא תבלשמ


יתובשייתהו יפרגואיג סותימ
וב עריאש ברקל יח לת לש םוקמה רשקנ ,לשמל ,ךכ .תומוקמ ןיבל םיעוריא ןיב רשוק יפרגואיג סותימ
.םימיה תשש תמחלמ יעוריאל תשומחתה תעבגו ,לדגמו המוח יעוריאל תרשקנ התינח ,פ"רת רדאב א"יב

,יתובשייתה השעמו םוקמ ,עוריא רשוק הז סותימ .יפרגואיג סותימ לש גוס תת אוה יתובשייתה סותימ
,ללכ ךרדב .תד ךרד וא ,(לשמל ,עורפה ברעמה לע םיטרסו םירפס) תיממע תוברת ךרד חתפתהל לוכי אוהו
.ףונהו םדאה ןיב שדח עגמ רצונ וב םוקמב הזכ סותימ חתפתמ
.דועו יתד יתובשייתה ,יטילופ יתובשייתה סותימ :הנשמ תקולחל גווסל ןתינ יתובשייתהה סותימה תא םג
תוצובקל תיטילופ הקדצה תתל הסנמה ,תמיוסמ הצובקל ךרד הרומ שמשל לוכי יטילופ יתובשייתה סותימ
לע ססבתמ ,הווהל רבעה ןיב רשקמ ,הרבח לש היגולואידיאמ קלח הווהמ הזכ סותימ .תובשייתהל תולועה
בושל לארשי םע תפיאש ומכ ,תונובירל תמיוסמ הצובק לש התעיבתל תוימיטיגל ןתמ רשפאמ ףאו םירוביג
.וצראל
ץפנל רתוי השקו ,תורומתל ונממ דימע ךא ,יטילופה סותימל ויפואב המוד יתד ­ יתובשייתהה סותימה
.ותוא

הווהמה רתאב תובשייתהה .המשגה םיעצבמ עקרקל םתיילעב בושיה ינב ,המשגה הווהמ תובשייתהה
.תיגולואידיא הניעט םתוא תנעוטו ףונה יטרפל תונשרפ הפיסומ סותימ
תאז תמועל .םימה תקפסא תכרעממ קלח הווהמה םימ לדגמ םייק םיבר םיבושיב ;םימ לדגמ :אמגודל
םירצוי תועמשמ ילעב ףונ יטרפ .הרובג לש תיתימ תועמשמ לביק ,הבגנב ומכ ,תוברק רתאב םימ לדגמ
.תדלומה ףונל ותוא םירשוקו בשייתמה לצא תוהדזה


הדצמ רוזאב תובשייתה
.תובשייתהה איה ולש תיביטמרופה הפוקתב ינויצה ןויערה תמשגהב "תרתוכה תלוג"
וב ובשייתה אל ןכ יפ לע ףא ,תימואלה םיכרעה תכרעמב ,סותימל ךפה ורופיסש ,שגר יוור רתא איה הדצמ
םירחא םירוזאב ירוטסיה ךרע ילעב םירתאב תובשייתה תודוקנ ולע תובר םימעפש תורמל תאזו ,םיצולח
.ץראה לש
ויה אל הלא לכ ךא � יפאצב ,חלמה םי ילעפמב ,דרע לתב :תובשייתה תונויסינ רפסמ ויה הדצמ רוזאב
.הדצמ רופיסל םירושק

םישולשה תונשב הדצמ תמדא תא שוכרל ןויסינ
ר"ד ,ןיקשיסוא ,חלמה םי ךרואל ,(חלמה םי ילעפמ דסיימ) יקסיימובונ לש ותריסב ,וטש 1937 יאמב
הדצמ תא םילאוג ךיא" :לאשו ןיקשיסוא חנאנ הדצמ לומ ורבע רשאכ .ץייו ףסויו ,רמייהנדוב 'פורפ ,תונרג
."?
םע שגפנ ,ימלשורי רחוס ,ןהכ קחצי .הדצמ תשיכר לע מ"ומ ךרענ ד"צרת תנשב ,ןכל םדוק םינש שולש רבכ
ללגבו ,םיאודב םיטבש ידי לע בשוימ היה חטשה .ויברוקממ תוחישה רבד תא ריתסהל הסינש ,ןיקשיסוא
.השיכר ךרוצל "שק שיא" שמשל ,דנלזירפ­ןו ,םילשוריב ידנלוהה לוסנוקה םיכסה ,םידוהיל רוכמל םששח
.תינויצה הלהנהה םע מ"ומ להינ אוה
לעו ,םוקמל תאצל וששח םידוהי םידדומ .תודידמ עצבל ךרוצ היה ןכלו ,ובאטב םושר היה אל חטשה
.ןיינעה תייחדל ומרג "ןבלה רפסה" יקוחו 1936 -ב תוערואמה ,רבד לש ופוסב .וכמס אל םיברע

ידג ןיעב תובשייתהה
.1956 - ב ץוביקל הכפהו ,הדצמל ןופצמ ,1953 -ב המקוה ,ל"חנ תוזחאיה ,ידג ןיע
ץרא לבחב רוגל םילוכי ףותיש ייחל םילגוסמה םישנאו 'םיאנק' קרש בתכ ,םוקמה ידסייממ ,יתליא םולש
:הז
.ונירוחאמ הדצמ רבכו ...הלענו רומח ,ינוציק םזילאידיאב ןאכ םייחה תא דכליש ןתיאו בגשנ ןויער שורד"
לע הרימש ךותמ ,הז ץרא­לבחב םירצ ינפב םינתיא תדימע לע תרפסמו ונפרוע תא החיטבמ איהש המוד
."המואהו םדאה דובכ
םויקה יאנת ללגב התשענ תובשייתהה :יתובשייתה רשקהב הדצמל ידג ןיע תא רושקל ןיא ,תאז תורמל
.לובגל ךומסב בושי תדוקנ לש תינוחטיבה התובישחו םימה עפש ,םיחונה

םיבושי תומשל "הדצמ"ב שומיש
.בושי םשכ הדצמ לש םשב ושמתשה וב דיחיה הרקמה התיה הדסמ ץוביק תמקה
ינב ידי לע דסונ ץוביקה .ןלוגה תמר ילגרל ,ןדריה קמעב ,1937 -ב דסונ ,לדגמו המוח בושי ,הדסמ ץוביק
,הינמורב דוע תוצובקה תחאל דחייתה "הדסמ" םשה ,רוקמב .היברסבו הינמורמ "הינודרוג" תצובק
ויה אל "הינודרוג" ישנא ,ץוביקה ידסיימ .הדצמ סותימ ןיבל וניב ידוחיי יגולואידיא רשק ןיאש הארנו
."ריעצה לעופה"ו ןודרוג ד"א לש וכרד יכישממ אלא ,ינוציק יפוא ילעב
הדסמש איה ךכל הביסה ונתעדל .הדצמל ץוביקה ןיב רשק לכ הלוע אל ץוביקה לש לבוי­יצחה רפסב
הנתיא הדימע � הדצמ סותימ למסמש המ לכ תא דגונ הז השעמ .תואמצעה תמחלמב םימי המכל השטננ
.ףוסה דע

"הדצמ" םש תא םיאשונה תודסומו תובוחר
בוחר םש תועמשמש ,ןייצל בושח .תובוחרל םש ןתמ ידי לע םג השענ תומוקמו םישיא ,םיעוריא תחצנה
.רתוי הבחר תיפרגואיגה ותוערתשהש ,בושי םשמ רתוי "השלח"
ךרדב ,הדצמ םשב בוחר םייק םצמוצמ םירע רפסמב יכ ררבתמ לארשי תנידמב תובוחרה תומש תקידבב
יכ ןייצל בושח ,"הדצמ" םשב ישאר בוחר םייק ,וז ריעב .עבש ראבב ןפוד אצוי הרקמ .ידדצ בוחר אוה ללכ
יכ הפיא אצוי ,ץראה םורדמ םירתא לש תומש םיאשונה םיבר תובוחר םימייק בגנה תריב ,עבש-ראבב
."ריאי ןב רזעלא" םשב ישאר בוחר םייק ,הדצמל הכומסה ריע ,דרע .םהמ דחא רתא הדצמ

�םוכיס
בושיה יזכרממ יפרגואיגה קחרמה לשב ,תובשייתה םויקל םישק הדצמ רוזא לש םייפרגואיגה םיאנתה
.םישק םילקא יאנתו םימ תורוקמב רסוחו תיאלקח עקרק טועימ ,ינויצה
םרוגה היה ילכלכה םרוגהש ןאכמו ,חלמה םי ילעפמל םידבוע הנחמ � םודס ןה רוזאב ולעש תודוקנ יתש
.רפס בושי אוהש ,רבדמ הוונב ץוביקכ התלע ידג ןיע ; הדוקנה םוקימ תא עבקש
םוקמ םניא תוומב םירושקה םיסותימ יכ ןכתי .ליעל ונדמע רבכ יתובשייתה סותימ לש ותועמשמ לע
אל ךא ,ולייטו וכנחתה הדצמ רואל .תוומ הרקמל רושקה ,סותימ קפס­אלב איה הדצמ .םייח םויקל
? תודבאתהה רופיסל יטנלוויבמאה סחיהמ תעבונ ךכל הביסה יכ ןכתייה .הדצמב בושי םקוה
וילא סחייתהל אל ךא ,ובש תויאורהה תא ךירעהל ףאו ונממ דומלל ךירצש רבע ,רבעה תא תלמסמ הדצמ
.תפומ לאכ
וללוחתה םהב םיסותימ לש עקר לע ולע םיינרדומ םיבושי ןהב תורחא תואמגוד תוארל ןתינ ,ךכל דוגינב
שיכל דיל שיכל וליפאו הקיתעה תפדוי דיל ,תפדוי בשומ ,(אלמג םש לע) אלמג הלעמ � םיינומה תוומ ירקמ
.הברחה

םייביטקייבואה םיישקה איה ,ךכל הביסה ,יתובשייתה סותימ הווהמ הניא הדצמ יכ תלבקתמה הנקסמה
...םימ רסוח רקיעבו

:ןויעל םיפסונ תורוקמ
,לארשי ץראב תיטסינויזיוורה העונתבו הדובעה תעונתב םיסקטו םיגח ,�מ ,ןח­רוא
ח�משת ןג תמר ,ןליא­רב ,רטסאמ תדובע1945-1930,
;1967-1900 ,הדוהי רבדמו חלמה םי) ד�י ןדיע ,ידג ןיע תוזחאיהב הנש ,�ש ,יתליא
152 � 145 'מע ,ן�שת םילשורי (רואנ �מ :ךרוע
;1967-1900 ,הדוהי רבדמו חלמה םי) ד�י ןדיע ,סותימהו למסה ­ הדצמ ,�ד ,ןתיב
225-221 'מע ,ן�שת םילשורי (רואנ �מ :ךרוע
130-123 'מע ,ד�נשת םילשורי ,א�ק­�ק לאירא ,1934 תנשב הדצמ תשיכרל ןויסינ ,�מ ,גורב
ד�כשת ביבא­לת ,הדצמ םע ,�ש ,ןמטוג
ד�כשת ז�פ םיינחמ ,הכלהה רואל הדצמ תרובג ,�ש ,ןרוג ברה
:תינרדומ הנידמב תיתרוסמ תוברת לש המלידה ,�צ ,ןמבילו �א ,איחי­ןוד
485-461 'מע ,ד�משת ח�כ תומגמ ,לארשי לש �תיחרזאה תד�ב תויוחתפתהו תורומת
ג�כשת ביבא­לת ,הדצמ ביבס ,ףסוי ,ץייו
583-566 'מע ,תופסות ךרכ ,לארשי ץרא תעידיל �צנא ,לאירא ,וניבושי תומש ,�ז ,יאנליו
ז�משת ,ביבא לת ,ןורחא זועמ , �מ ,הנבל
א�נשת םימודא הלעמ ,269-233 'מע ,א�י תוילעמ ,רסמו סותימ הכלה ­ הדצמ ,�ר ,זפ
ז�צרת ביבא­לת ,הירוביגו הדצמ ,�ח אמורד­רב ,�י רנזיולק
.ב�פרת ,והיתתמ ןב ףסוי יבתכ לש תינווימ םוגרת ,םיאמורה םע םידוהיה תמחלמ תודלות ,נ�י ,ינוחמש