Make your own free website on Tripod.com
םויה-רדסל תועצה :ןוידה גוס

:אשונ

בושייב ידוסי רפס-תיבב תנכוסמ הנירק תמר םויה-רדסל העצה .ל
ןרוצ


הרשע-שמחה תסנכה לש תחאו-םישולשו-האמה הבישיה
(2000 ילויב 12) ס"שתה זומתב 'ט ,יעיבר םוי
11:02 העש ,תסנכה ,םילשורי:ץיבר 'א ר"ויה
ידוסי רפס-תיבב תנכוסמ הנירק תמר לע םויה-רדסל העצה הלעי םערב יזוע תסנכה רבח .םויה-רדסב אבה ףיעסל שגינ
.השקבב .הליגר העצה וז .2807 'סמ העצה ,ןרוצ בושייב

:(תחא לארשי) םערב יזוע
,תילארשיה תוירוביצה ינפב םידמוע םלוע ירה םיאשונשכ ,חותמ ךכ לכ םויב ,תסנכה ירבח יתובר ,שאר-בשויה דובכ
.טועפ ןיינע הארנ וינפ לעש ןיינע תולעהל השק
בושייה לש הצעומה שאר היה םתאו ,םיניגפמ תצובק יתשגפ תסנכהמ הצוחה יכרדב ,הז ןיעמ והשמ וא םייעובש ינפל
לשב דואמ הלודג הגאד םלצא יתיארו םידליה לאו תוהמאה לאו וילא יתשגינ .םינפה רש יתייהשכ יתא דבעש ,יסגא ,ןרוצ
הנירקל הפישחה תניחבמ הלודג הנכס תווהמ - "קזב" לש קנע רתא הז - "ללה" רודישה תנחת לש קנעה תונטנאש הדבועה
.ןרוצב רפסה-תיב ידלי לש
התיה לבא ,הנירקל תאזכ הפישח וב שיש רוזאב בושייה לש ותמקה םצע לע תוגשה גישה הביבסה תוכיאל דרשמהש ןוכנ
.רתויב הובג רועישב תיטנגמורטקלא הנרקה הפ שי .בושייה תא םיקהל תירוביצו תיטילופ ,תילהנימ הטלחה

ןושיקב ולבטש םילייחה ןיב רשק הזיא שי םא וקפקפ םלוכ םישדוח המכ ינפלש עדוי ינא ןוחטיבהו ץוחה תדעו רבחכ
וב רזוח רבכ אבצה םג וישכעו .ארבנ אלו היה אל :רמא אבצהו ורמא םלוכו ,ןטרסל ףושח םהמ לודג קלחש הדבועה ןיבל
.הקידב ילב הזכ אשונ ריאשנ ונחנאש ןכתיי אל .ורושאל ןיינעה תא עובקל הלוכי טפוש תושארב הדעו קרש ןיבמו
לש םיטקפאל םישיגר רתוי םהש םידלי יבגל דואמ לודג ששח שיש תרמוא םילשוריב תירבעה הטיסרבינואהמ רטכיר ר"ד
.םילמ וילע ריבכהל שיש אשונ אל הזש קפס ןיא .הגאדל לודג םוקמ שי ןרוצ יבשותלו ,תאזה הנירקה
,תסנכה לש ךוניחה תדעווש עדוי ינא .הכראתנ הבישיהש םושמ הכלה איהו ,יל בישהל הדמע הביבסה תוכיאל הרשה
תא וחקית רחמ ונודת רשאכש ,עיצהל אלא יל ןיא .ןודנב הבישי ךורעל תדמוע ,בלרוא ןולובז תסנכה רבח תושארב
.הבר הדות .םכבל תמושתל - ן"יעב םגו ף"לאב םג - ילש הארתהה

:ץיבר 'א ר"ויה
?הדעוול ריבעהל וא העצהה תא ריסהל הצור התא ,בלרוא ןולובז תסנכה רבח .הדות


:(ל"דפמ) בלרוא ןולובז
.האילמב ןויד םצעב עיצמ ,עיצמ אוהש ךכב ,עיצמהו ליאוה ,הדעוול ריבעהל הצור ינא

:ץיבר 'א ר"ויה
.הקד לש תרגסמב ,הדעוול ריבעהל עיצהל לוכי התא ,השקבב

:(ל"דפמ) בלרוא ןולובז
הנבנ ןכמ רחאלו תונטנא ויה םדוק .הניהקת םינב ינשו רסוב ולכא תובא :בותכ תורוקמב ונלצא ,שאר-בשויל עודיכ
הנירק תונירקמ ןהש קפס לכ ןיאש ,תונטנאה דיל רפסה-תיב תא ונבש הלא ,בל םותב ילוא ,ואטח יאדוובו ,רפסה-תיב
ןאכ שיש עדוי ינאש ףא .םידליל םרוג הז קזנ הזיא םלועב קיפסמ עדי םויה ןיא .דואמ םיהובג םירועישב תיטנגמורטקלא
תדעו ןודת רקובב רחמ ,רומאכ .םידליה לש םתואירב תא םידקהל ךירצש קפס ןיא ,תאזכ שיו ,הלודג תיפסכ האצוה
.הדות .םערב יזוע תסנכה רבח לש וירבד תא איבנו ,םויה-רדסל הליגר העצהב תוברתהו ךוניחה

:ץיבר 'א ר"ויה
.הנירק אוה אשונה .לוכי התא ?העצהה תא ריסהל שקבמ התא ,שורפ תסנכה רבח .הדות

:(ל"דפמ) םולהי לואש
.וינפ רוע ןרק יכ

:(תחא לארשי) םערב יזוע
.תינוליח הנירק ,תיתד הנירק אל

:(הרותה תודהי) שורפ ריאמ
לש הלאשה תא קודבל ךלש השירדה דגנ רבד םוש הלילח יל ןיא ,עיצמה תסנכה רבח ,תסנכה ירבח ,שאר-בשויה ינודא
הנירק ,רחא גוסמ הנירק ,האילמב ,ןאכ וניאר ונחנא םויהש ,בשוח ינא .הזה בושייה תא ריכמ ינא .ןרוצ בושייב הנירקה
ונל ונת ,ולא תועשב ןאכ תויהל תלגוסמ אל ילש העיסה :רמואו העיס שאר-בשוי אב רשאכ ,תימוהת האנש לש רחא גוסמ
.םידרח םהש ןוויכמ התיה איהש בשוח ינאו ,תימוהת האנש לש הנירק הפ התיה .תועבצה ומייקתי אלש תורשפא
.ןרוצ לש אשונב ,עיצמה ינודא ,אל - ןודל הכירצ האילמה ךכ לעו ,ששח שי תאזה הנירקהמו

:ץיבר 'א ר"ויה
.הבר הדות
.העבצהל רובענ ונחנא ,ךכיפל

:(תחא לארשי) םערב יזוע
.ונרמגו ןיינעל רושק אלש הזכ םואנ םאנת דימת

:ץיבר 'א ר"ויה
?הדעוול אשונה תא תרבעהל םיכסמ התא ,יזוע
.םיעיבצמ ונחנא ,השקבב
19 'סמ העבצה
העצהה ןיא - םיענמנ ןיא - םויה-רדסב אשונה תא לולכל אלש העצהה דעב 9 - הדעוול אשונה תא ריבעהל העצהה דעב
.הלבקתנ תוברתהו ךוניחה תדעוול אשונה תא ריבעהל

:ץיבר 'א ר"ויה
המ קוידב עדוי אל ינא .תוברתהו ךוניחה תדעו ;תסנכה לש ךוניחה תדעוול םויה-רדסל העצהה תרבעה דעב העשת ,ןכבו
.םיאטח םישנא תוברת - הלילשה ךרד לע תוברת הז ונלצא תורוקמב תוברת ירה .םימעפל לבלבתמ ינא ןכל ,תוברת הז