Make your own free website on Tripod.com
תובושתו תותליאש :ןוידה גוס

:אשונ

"ללה" רודישה תנחת תונטנא .1310, 1390, 1410


הרשע-שמחה תסנכה לש עבראו-םישולשו-האמה הבישיה
(2000 ילויב 19) ס"שתה זומתב ז"ט ,יעיבר םוי
11:02 העש ,תסנכה ,םילשורי:(2000 ינויב 28) ט"שתה ןוויסב ה"כ םויב הביבסה תוכיאל הרשה תא הלאש יקסנ'זוג 'ת תסנכה תרבח
.דירש-ןיע לש םידלי-ינגבו ןרוצב ידוסיה רפסה-תיבב תולבוג "ללה" רודישה תנחת לש תונטנאה
:לואשל ינוצר
?הקידבה תואצות ןה המ - ןכ םאו ,םידימלתה 800 לע וז רודיש תנחת לש הנירקה תעפשה הקדבנ םאה .1
?היופצה ןתעפשה תא דרשמה קדב םאהו ,הנחתה לש רודישה תומצוע תא ריבגהל תוינכות שי םאה .2
?תיטנגמורטקלא הנירק יוכיסל ופשחיי אל דירש-ןיעו ןרוצ לש םידליהש חיטבהל ידכ דרשמה השעי המ .3

:(2000 ילויב 12) ס"שתה זומתב 'ט םויב הביבסה תוכיאל הרשה תא לאש זר 'מ תסנכה רבח
תונטנא םוקמב ובצוה םינורחאה םימיב ."לארשי לוק" לש רודיש תונטנא תווח תובר םינש תמייק ןרוצ בושייל ךומס
.תופסונ
:לואשל ינוצר
?הקידבה תואצות ויה המ - ןכ םאו ,תונטנאה תנירק תעפשה תא קדב ךדרשמ םאה .1
?םיבשוימ םירוזאב תוירלולס תונטנאו רודיש תונטנא תמקה יבגל ךדרשמ תוינידמ איה המ .2

:(2000 ילויב 12) ס"שתה זומתב 'ט םויב הביבסה תוכיאל הרשה תא הלאש ינבל 'צ תסנכה תרבח
זכרמה ירקוח תוקידבב .ןוחטיבה דרשמו רודישה תושר תא תתרשמה תונטנא תסומע רודיש תנחת תמייק ןרוצ בושייב
.ץראב בשוימ םוקמב תוהובגהמ איה םוקמב תיטנגמורטקלאה הנירקה תמצועש ,אצמנ יניערג רקחמל
:לואשל ינוצר ,ןטרסה ירקמב הלולת היילעו תוומ רבדב םימוסרפו ןרוצב רפס-תיבל הנחתה תברק לשב
?ןיינעב ךדרשמ לפטי דציכ

:קיציא 'ד הביבסה תוכיאל הרשה
הביבסה תוכיאל דרשמהש ,רמול ידכ יל וקינעה וללה תסנכה ירבחש המבה תא לצנל הצור ינא ,שאר-בשויה ינודא
תויהל ,יתושרל םידמועש תוחוכב ,םיכסא אל ינאש ,הלשממה שארל רמול תדמוע ינא ,ברה ירעצל .הנירק ירתיהל יארחא
םע ,םויה םייקה בצמב .תונטנא דואמ הברה שי לארשי תנידמל .לארשי תנידמב הנירק ירתיהל וא הנירקל תיארחא
חרכהה ןמ .ןתוא קודבל רשפא םאה ,תונכוסמ תמאב ןה וללה תונטנאה םא רמול לוכי וניא דחא ףא ,ונל שיש םדאה-חוכ
לש הבושת איה ילש הבושתהש תעדלו םכל הבישמ ינאשכ םייניעב םכל לכתסהל לכואש ידכ ,הזכ םדא-חוכ ונל היהיש
.םויה תאז רמול הלוכי ינניא .שממ
,הרקי הזש דע ,תאז לכבו .ילש ידרשמל הרושק הנניא איהו ,רחא דרשמל ,יתעד יפל ,רובעל הכירצ הנירקה תייגוס לכ
תשמשמ איהו 50-ה תונשב המקוה "ללה" רודישה תנחתש ,םכל רפסל הצור ינא ,הנירקה ירתיהל תיארחא ינאש ןמזבו
טלחוה 1992 תנשב .םיינוחטיב םיכרצ וליא יתוא ולאשת לאו ,םיינוחטיב םיכרצלו ברע תונידמל "לארשי לוק" ירודישל
."קוריה וקה" רוזא תא תובעל ודעונש םיבכוכה תעבשמ דחאכ ןרוצ בושייה תא םיקהל
ןבומ לבא ,"ללה" תנחתל ךומס הזה בושייה תמקהל תצרחנ תודגנתה דגנתה - זא יתייה אל ינא - הביבסה תוכיאל דרשמה
.הלבקתה אל ונתדמעש
םיננכתמה לבא ,תאזה הנחתל תוכימסב םירוגמ ינבמ םיקהל ןיאש דרשמה עבק ,בושייה תא םיקהל טלחוהש רחאל
.רפס-תיב םש םיקהל םג אלא ,םיקהל קר אל וטילחה
,וללה תונטנאל דומצב םידמול - רפסמב םידימלת 814 - וינב לכש ,םיבשות 5,000 ןב בושיי תראפתל םש דמוע םויה
.הנירקמ םיששוח םהו ,קנע תונטנא ןה ,בגאש
תמחמ לבא ,וילע ךומסל הלוכי ינאש רבד םוש יל ןיא .הנירק רתיה קינעה הביבסה תוכיאל דרשמהש ,ןייצל הצור ינא
יפ-לע-ףא ,בוש .הנטנאה תא וליעפי אל םהש רמוא הז ןיא .הנירקה רתיה תא הרזחב םהמ לוטיל ידרשמל יתירוה קפסה
המ הבושת יל תתל רומא אוהו ,ןוחטיבה דרשמ ל"כנמל יתינפ - ונלש תונטנא ןניא הלא - ידיקפת הז ןיאש השיגרמ ינאש
איהו ,הביבסה תוכיאל דרשמה םעטמ הנירק רושיאב ,העש יפל ,הקיזחמ "ללה" תנחת .תאזה הנטנאה םע םישוע ונחנא
.םיימואל-ןיבה הנירקה ינקתב תדמוע
,ןבומכ .תאזה הנטנאל דואמ בורק םקומ רפסה-תיבש הדבועה בקע דואמ ער השיגרמ ינאש ,רשויב םכל רמול הצור ינא
.םשל ונלש םידליה תא םיחלוש ונייהש חוטב אל ,תושוחתה תניחבמ לבא ,וילע ךומסל הלוכי ינאש רבד םוש יל ןיא

:ץיבר 'א ר"ויה
.זר יסומ תסנכה רבח ,השקבב .ינבל יפיצ תסנכה תרבחל - וירחאו ,זר יסומ תסנכה רבחל תפסונ הלאש .הדות

:(צרמ) זר השמ
תוכיאל דרשמה לוכי המ :האלה דחא בלש יבגל ךתוא לואשל ינוצר .המצע דעב תרבדמ הרשה לש הבושתהש בשוח ינא
לוכי אוה ךיא ?הלאכ תונטנאל ךומס םיבושיי לש וא םינבמ לש המקהל דגנתמ אוה םהבש םירקמב תושעל הביבסה
?תאזה תודגנתהה תא שממל ידכ הקיקח יוניש וליפא ,ךתעדל ,שרדנ םאהו ,ולש תודגנתהה תא שממל

:ץיבר 'א ר"ויה
.ינבל יפיצ תסנכה תרבח ,השקבב .הדות

:(דוכילה) ינבל יפיצ
תמקהש ,רמול הצור ינא ,תסנכל יתעגהש ינפל בושייה תמקה תא יתיוויל יכ ,ךילהתה תא תצק הריכמ ינאש רחאמ
תרופ בשומב םג ,הניבמ ינאש המ יפל .היינבהו ןונכתה קוח יפ-לע ,תינונכת הניחבמ םירושיאה לכ תא הלביק םינבמה
.שדחה בושייב קר אל ,ןטרס ינמיס תולגתהל וליחתה אנד תמדקמ םש אצמנש
ךיא ?הזב קסוע ימ .רפסה-תיב תא םיריבעמ ילואש יתעמש ?יארחאש ףוג ןיא םאה .האלה םישוע המ ,איה הלאשה
?רבדה קספנ ןכאש םיאדוומ

:ץיבר 'א ר"ויה
.הרשה יתרבג ,השקבב .הדות

:קיציא 'ד הביבסה תוכיאל הרשה
הצור ינא .תתל הלוכי ינאש תובושתה תניחבמ הכובנ הב יתשגרהו ינחלוש לע הדמעש השק ךכ לכ היגוס תרכוז אל ינא
,השח ינאש המ יפל .רדסב הז םיימואל-ןיבה הנירקה ירתיה יפל .םיימואל-ןיב הנירק ירתיה לע ךמסנ רושיאה ,וניבתש
ןוכנ אל יל הארנ הז - םש ןטרסה ירקמ זוחא תא יתקדב אל ,והשמ לע הפ הזמר ינבל יפיצ תסנכה תרבחו - השיגרמ
.תויקנע ךכ לכ תונטנאל בורק ךכ לכ רפס-תיב ביצהל
רתיה לולשל דבלמ ,תלוכי םוש יל ןיא עגרכ .חמשא דואמ ינא ,הזב יל עייסת םא .ןכ ?הקיקח ךירצ םא יתוא לאוש התא
בל תורירשב ,הביבסה תוכיאל הרשה :רמולו טפשמה-תיבל תכלל ,ןבומכ ,םילוכי םהש ,רשויב רמול הצור םג ינא .הנירק
.הנירקה רתיה תא ונילעמ הריסהו האב - רקחמ םוש לע ,ךמסמ םוש לע תכמתסנ הנניא איה ירה -
.יתישע ךכו ,תרחא לועפל ךל היה רוסא וליאכ לעופ התא קפס שיש םוקמב ;קפס ןיא ,קפס שיש םוקמב :איה יתשיג

:ץיבר 'א ר"ויה
,ןאכ אצמנ אל אוה לבא ,יאלוזא דוד תסנכה רבח לש ,1325 'סמ אתליאש לע בישת הביבסה תוכיאל הרשה .הבר הדות
.לוקוטורפל רבעות הבושתהו