Make your own free website on Tripod.com
תובושתו תותליאש :ןוידה גוס

:אשונ

ןרוצ בושייב תונטנא תנירק תעפשה .2682


הרשע-שמחה תסנכה לש תחאו-םיעשתו-םייתאמה הבישיה
(2002 ץרמב 6) ב"סשתה רדאב ב"כ ,יעיבר םוי
11:04 העש ,תסנכה ,םילשורי:(2001 רבמבונב 21) ב"סשתה וילסכב 'ו םויב הביבסה תוכיאל רשה תא לאש ןתיא 'מ תסנכה רבח

תויתלשממ תונטנאמ תטלפנה הנירקש רמאנ ובש ,ןרוצ בושייה יבשותל לארשי תנידמ ןיב םכסה םתחנ 2000 טסוגואב
תועש ךשמב רטמל טלוו 22.5 לעו ,םויה תועש ךשמב רטמל טלוו 8.7 לע דומעת בושייב הייסולכואה דיל תומקוממה
.םכסהב עבקנש הממ תוהובג הנירקה תומר יכ ,םינעוט םיבשותה יגיצנ .רתאהמ תונטנאה יוניפל דע תאז ,הלילה
:לואשל ינוצר
?תוקדצומ םיבשותה תונולת םאה .1
?יתמ - ןכ םאו ,תונטנאה ונופי םאה .2
?עוציבל םייביטרפואה םיבלשה םה המ .3

:יבגנה 'צ הביבסה תוכיאל רשה
לארשי תנידמ ןיב 2000 תנשב ותעשב םתחנש םכסהל רשקב הנפ ןתיא לאכימ תסנכה רבח .בושח דואמ דואמ אשונ הז
לש תקיודמ דואמ דואמ הסכמ ותעשב עבק הזה םכסהה .רודישה תושר לש תונטנא םש שי .ןרוצ בושייב םיבשותה ןיבל
תנחת" היורקש ,הנחת התואל יפולח רתא אצמייש דע ,ינמז ןפואב תאז םגו ,הלילה ךשמבו םויה ךשמב תרתומ הנירק
,םכסההמ הגירח יבגל ,םיאצממב םיתעל תנגועמ םג איהו ,םש םיבשותה ברקב הדבכ דואמ דואמ השוחת שי ."ללה
,םש תנווגמה תימוקמה תוגיהנמה םע יתדעונו בושייב יתרקיב םג ינא .תוהובג רתוי םיתעל הנירקה תומרש הזה ןבומב
:יתבושת ןלהלו
תוגירח םנמוא תומייק .ןקלחב תוקדוצ ,"ללה תנחת"ב רודישה תושר ירדשמ םכסהל עגונב ,ןרוצ יבשות תונולת .3-1
ןניא הלא תוגירח ,ירשפאה יברמה קוידב בשחתהב ,ידרשמב יעוצקמה גרדה תעיבק יפ-לע םלוא ,הנירקה תומרב תוילוש
רבוטקואו רבמטפס םישדוחמ הביבסה תוכיאל דרשמה לש הנירק רוטינ תוחוד יפ-לע .רפוה םכסההש העיבק תוקידצמ
.קיזמ יתלבכ ותוא עבק ימלועה תואירבה ןוגראש ךרעהמ 11.5% ללכ ךרדב הניה רקובה תועשב הנירקה תמר ,2001

הנירקה ,קיזמ יתלב ךרע םה הלאה 100% םגש עבק ימלועה תואירבה ןוגראש הנירק לש 100% תמר שי םא ,רמולכ
אל רקובב הנירקה תמרש ,עבוק םכסהה .הלאה 100% ללכמ 11.5% איה רקובה תועשב ונלש תוחודה יפ-לע הדדמנש
10%-מ תאזה הגירחהש רמוא ,ימיטפואה ןפואב לכתסהל הצורש ימ .הגירח ןאכ שי ,רמולכ .הז ךרעמ 10% לע הלעת
יכה אוהש ,ימואל-ןיבה תואירבה ןוגרא ידי-לע ועבקנ םה םגש ,100% ךותמ הז אליממ יכ ,תיתייעב אל 11.5%-ל
שאר לקהל הביס ןיאו ,10% לע ולעי אלש ורמא ,םכסה שי :םיבשותה םיקדוצ ,ינש דצמ .םיקיזמ יתלבכ ,אשונב רימחמ
.הקיזמ הגירח אל איה ,תיעוצקמה השיגה יפ-לע ,המצעלשכ תאזה הגירחה םא םג הגירח םושב
הייטסה זוחא ,רומאכ ,יכ ,הדידמה לש קוידה לובגב איה וז הייטסש ,עבק הביבסה תוכיאל דרשמב הנירקה לע הנוממה
םיבשותל שיש השוחתל הקדצה םוש ןיא ,הייטסה תעיבקב תועט ןאכ ןיא םא םג ,הרקמ לכב ,לבא .דואמ ןטק זוחא אוה
.הנכס תאזה הגירחב שי וליאכ
תסנכה רבח תושארב ,הנידמה תרוקיבל הדעווה לש היחנה הנתינ ,יתוירחאב יוצמ אל הזו ,יל עודיה לככ ,הרקמ לכב
םג עיגהל אלו םירודישה תמצוע תא תיחפהל ,הנחתה תא הליעפמש וז איהש ,רודישה תושר לע תפכואש ,ןייטשניבור
.ליעל הטרופש יפכ הייטסל
ןיב םכסהה םושיי לע דקפומש ימ הזה אשונב ,יופצ אוה יתמו תונטנאה יוניפ לע ןתיא תסנכה רבח לש תפסונ הלאש יבגל
ןמוקממ תונטנאה תא קיתעהל ידכ תשרדנה תוליעפה תא זכרמ אוה .הלשממה שאר דרשמ הז הנידמה ןיבל םיבשותה
תכרעה יפל .תיפולח הנחת םוקימל םיירשפא םירתא השולש ,להנמ הלשממה שאר דרשמש םינוידב ,ועבקנ .יחכונה
.הנש יצחכ דועב ךרעב היהת ,רחבייש רתאה הפיא ,הלאה םירתאה תשולש ןיב תיפוסה העיבקה ,הלשממה שאר דרשמ
ךישמי ןתיא לאכימ תסנכה רבח םגש ,ימצעל ראתמ ינא .םישי ןכא היהי הזה םינמזה-חולש ידכ ,בקעמ םייקמ ידרשמ םג
.תאזה תוביוחמה רחא בוקעל
םיבלש עבוק םכסהה ,רוזאה יבשות םולש תא חיטבהל ידכ .עוציבל םייביטרפואה םיבלשה םהמ איה תפסונ הלאש
לש רוטינ תואצות תתל רומא הזה ףוסמה .ףוסמ םקוה המצע הנחתה לש הרקבה רדחב ,לוכ םדוק :ןמקלדכ םייביטרפוא
הנירקה תמרב בשחתהל ,הנחתב תיזיפ בשוי ,רודישה קפסה תא עבוקש ימל רשפאת תאזה הלועפה .תמא ןמזב הנירק
תובייחתהה ןיבל הנירקהו םירודישה תמצוע לש תואיצמה ןיב רשקה רחא עגרל עגרמ בקעמ ,השעמל ,םייקלו ןרוצב
תמרש ךכ ,םכסהה ןגוע הנחתה לש הלעפהה יאנתב .ןתונ ידרשמש רתיה והז .הנירק רתיה ארקנש גשומ שי .םכסהב
רוטינה תואצות ןיב תוושהל רשפאמש ,ףסונ יאלג ןקתוה ,ןכ ומכ .םכסהה עבקש יפכ תירעזמ ןכא היהת ןרוצב הנירקה
.הדידמה קויד תא רפשל ידכ תופסונ רוטינ תונחת ןיבל הזה יאלגה לש
השוחתב םיאצמנ םיבשותה .אתליאשה תא שיגה תסנכה רבחש תעמ םג ,המלענ אל היעבהש רמול רשפא ,לוכה ךסב
לולשל לוכי אל ינאו ,תידיימה םתבושת ,םתוא עיגרמ ידרשמב אשונה לע דקפומהש םיעמוש םהש םעפ לכ .דואמ הדבכ
,ןכל .רחא גוסמ םוהיז לש ,הנירק לש אל ,תויועמשמה המ וניבה אלו ועדי אל םינש דואמ הברה ןושיקב םגש איה ,התוא
,תואדו רסוח לש השוחתב תויחלו טבלתהל ךירצ ויבגלש עגפמ רתוי היהת אלו זזות הנחתהש ךכ לע םידמוע קדצב םה
עבקייו הרהמב רתפיי הזה אשונהש הווקמ תמאב ינא .תויעוצקמה תוכרעהה לש תונימאה תדימ המ וא תועמשמה המ
.החוורל םושנל ולכוי ןרוצ יבשותו ,יפולח םוקימ

:טרפלה 'ש ר"ויה
.הדות
.ןתיא לאכימ תסנכה רבחל תפסונ הלאש

:(דוכילה) ןתיא לאכימ
רשפאו הבושתה הרסח ילואו בוקעל יתחלצה אל ילוא ,דקמל תנמ לע ,ןיידע לבא ,תטרופמה הבושתה לע רשל הדומ ינא
אל היבגלו ,הלילה תועשב הנירקל רשקב איה הבושת הילע יתאצמ אלש הנושאר הדוקנ .ךשמהב התוא םילשהל היהי
.תוסחייתה םוש התיה
םע םכוסש המ לעמ 10%-כ לש רועישב םויה תועשב ושענש תודידמ תעב הגירח התיהש ךכ לע רבוד - היינש הדוקנ
,לארשי תלשממ ,לארשי תנידמ תובייחתה לש ןיינעל רתוי יתסחייתה ינא .םידדמ םושל עגרכ סחיתמ ינניא .םיבשותה
- רמולכ ,םיינוציח םידדמ לע רבדל אלו ,ונתוא בייחל עגרכ ךירצש המ הזש ,בשוח ינא .םיבשותה םע םכסהב דומעל
יתנבה ,הזל רשקב ?תוקידבה תוכרענ תורידת וזיאבו תוקידבה וכרענ יתמ :איה הלאשה ,הזל רשקב .םכסהב דומעל
תמר לע ףטושו ידיימ הנעמ ,םצעב ,ןתייש רוטינ רדח וא רוטינ תנחת התוא תמקה תויהל ךירצ היה םיבלשה דחאש
תנמ לע םיפטוש תוחוד לבקי ךדרשמ יתמ ?הזה רדחה םקוי יתמ ,רמולכ ?תוחוד לבקי ךדרשמ םאה .עגר לכב הנירקה
?הלילה יבגל םירחא םיאצממ ןיא םא ,הלילב םגו םויב םג ףטוש בקעמ היהיש
איה הלאשה .הנחתה קתעות םוקמ הזיאל עבקיי הנש יצח דועבש ,ןיבמ ינא .םינמזה תוחול יבגל איה הנורחאה הלאשה
.הנחתה קתעות ןכא יתמ

:יבגנה 'צ הביבסה תוכיאל רשה
הז םא עדוי ינניא ,הבורק הנחתהש איה הנחבה םכסהב התשענש הביסה ,הלילה תועשו םויה תועש ןיב הנחבאה יבגל
- - םידימלת רקובה תועשב שי ובש רתאל ,רפס-תיב וא ס"נתמ

:(דוכילה) ןתיא לאכימ
.רפס-יתב

:יבגנה 'צ הביבסה תוכיאל רשה
םיוסמ קפסה שי זא ,םידלי לש תישונא תוליעפל הברק שי וא הנכס שיש תמיא לכ .םיגוח - םיירהצה רחא תועשבו - -
- - הזכ והשמ וא 21:00-מ יל רוכזה לככ ,ברעה תועשבו ,רתומש

:(דוכילה) ןתיא לאכימ
.השולש-יפ טעמכ קפסה

:יבגנה 'צ הביבסה תוכיאל רשה
לוכה-ךסב יכ ,רודישה קפסה תא תולעהל רשפא ,םיבשותה םע ,רומאכ ,םכסהה ,הנחתל ךומסה רתאב תוליעפ ןיאשכ - -
הייסולכואל תיברעב םירודישב רבודמ .םיליגר םירודישב רבודמ אל .הבר תובישח ילעב םה םמצעלשכ הלאה םירודישה
.תובישח ול שי לארשי תנידמ יבגלש הרבסה ילכ לוכה ךסב םהש ,תונכשה תונידמל ,תיברעה
תדוקנמ אצנו אובו ,הטלחה לופיתש םוימ םג .םינשב רבודמ ,יתכרעהל .הנחתה תקתעה ךשמ לע הנעמ תתל לוכי אל ינא
תויפולחה תודוקנב הערכהה תא םייסי הלשממה שאר דרשמ הנש יצח ךותבש ,תיאדו אל איה םגש ,תימיטפוא החנה
.םשל הנחתה תא ריבעהלו הנחת תונבל םינש חקולש ךירעמ ינא ,הנחתה היהת םשו עבצאה תא וילע םישיו םוקמ אצמיו
.םינש הז לבא ,םינש המכ עדוי אל ינא
עדוי אל ינא - תרושקתה דרשמ ,הלשממה שאר דרשמ ,רודישה תושר יאדווב הז .הלאה םיטביהל ,דרשמכ ,רשק ונל ןיא
וא הנכס שי םאה ,רמולו הנירק דודמל קוח יפ-לע תיעוצקמ תוכמס איה ונלש תוכמסה .הנידמב תונחת םיקמ קוידב ימ
איהו ,דרשמב הנירקה יחמומ לכ לש תיעמשמ-דחה הדמעה יכ ,תירלופופ אל הדמע וזיאב םיאצמנ ונחנאש ךכ .הנכס ןיא
םוש ןיאש איה - תאז םירמואש אשונב םינמוימ םישנא המכ אלא דחא םדא קר אל שיו - תימינפ תקולחמב היונש אל
.תיעוצקמ הדמע קרו ךא לש ןיינע אל הז ,תירוביצ הניחבמ ,עדוי התאש ומכ ,לבא .הגאדל הביס םושו הלהבל הביס
ה'רבחהש םירמואו יתא םיחדבתמ ,םינוידב הזה אשונה תא הלעמ ינאשכ דימת .הנכס לש בצמב דומעל םיצור אל םישנא
זאו ןזואל ןופאלפה תא םידימצמ םה ללכ-ךרדב ,ירלולס ןופלטב תאז םישוע םא ,תוגירחה לע חוודל ונילא םירשקתמש
הנירקה לש הנכסה רשאמ רתוי ףלא יפ ךרעב הנירק - דרשמל הקדה יצח תב החישב - םנזוא ךותל תישיא ,םיגפוס םה
.הנחת התואב

.דחא ףא עיגרמ אל ,ןבומכ ,הז לבא
.םהלש השקה השוחתה לש הנבהל םיפתוש ונחנא ידרשמל עגונ רבדהש לככ .ירוביצ קבאמ םילהנמ ןרוצ יבשות ,ןכל
.דבכל ךירצ םכסה

:(דוכילה) ןתיא לאכימ
.תודידמה תופיכת יהמ תעדל יתיצר

:יבגנה 'צ הביבסה תוכיאל רשה
.ךל רמולו לואשל בייח ינא .עגרכ ןותנ הז לע יל ןיא .אדוול בייח טושפ ינא הז

:טרפלה 'ש ר"ויה
.הביבסה תוכיאל רשל הדות
.לוקוטורפל - חכונ וניא .ןבס קחצי תסנכה רבח לש ,2815 אתליאש לע בישי הביבסה תוכיאל רשה