Make your own free website on Tripod.com

   מטה המאבק של צורן בקרינה מתחנת הילל

רשימת הגופים הציבוריים והממשלתיים הקשורים לקרינה מתחנת הלל

 מדריך טלפונים סגל בכיר שירות המדינה

מומחים ובוררים

המשרד לאיכות הסביבה

מומחים ובוררים

עצומה וירטואלית - כיתבו לחברי הכנסת ולשרים

תמ"א 36

ועדות הכנסת

תמ"א 36 א

הנהלת רשות השידור

רשימת ודירוג עיתונאים

הנהלת רשות השידור

רשימת עיתונאי סביבה

כל משרדי הממשלה

הנהלת בזק

  תיבות דואר ממשלתיות  

הנהלת בזק

  תיבות דואר ממשלתיות  

רשימת מעבדות ובודקים

דף ראשי 

 הערות/הצעות/תגובות

E-Mail to: dudi.hol@gmail.com

 matemavk@walla.co.il