Make your own free website on Tripod.com

 

   מטה המאבק של צורן בקרינה מתחנת הילל

2003

 

ביום א' 27.4.03 - הפגנה מול ממשלת ישראל לסגירת תחנת הלל

שעת יציאה: 7:00  שעת חזרה משוערת: 14:00      

ההפגנות באישור המשטרה   

 

ביום א' 27/04/03 בישיבת הממשלה יתכן שידונו בסגירת תחנת הילל.

 

במסגרת הלחצים שאנו מבקשים להפעיל על מקבלי ההחלטות; ובנוסף להשבתת הלימודים בביה"ס לב-רן עד להודעה חדשה, אנו יוצאים להפגנה מול ממשלת ישראל.

 

אנו מזמינים את כולם, הורים וילדים, להצטרף ולעלות אתנו לירושלים. העלייה תהיה ברכבים פרטיים ובהסעה מאורגנת באוטובוסים מבי"ס לב-רן.

 

שעת יציאה: 7:00  שעת חזרה משוערת: 14:00

 

ההפגנה תהיה ברוח טובה ותכלול:

1.                 תערוכת יצירות אומנות של ילדי ותושבי צורן

2.                 בניית אנטנה מסנדות והריסתה כאות מחאה

3.                 חשיפה לתקשורת הארצית

4.                 תחנות הפעלה לילדים

 

ההפגנה תתקיים מול משרד ראש הממשלה בירושלים בשטח המיועד לכך בפיקוח כוחות הביטחון ובאישור המשטרה.

להפגנה יוצאים באופן מרוכז: כיתה ו' מבי"ס לב-רן

                       כיתות ז' , ח' , ט'  - מבי"ס רבין.

ילדים מכיתות אחרות חייבים בליווי הורה אחד לפחות !

 

מועצה מקומית צורן    ועד הורים לב-רן      ועד הורים רבין  מטה המאבק    

 

אישור יציאה להפגנה בירושלים

 

אל הורי התלמיד/ה:___________

אני מתכבדים להודיעכם, כי הכיתה שבה לומד ילדכם תצא להפגנה על פי המפורט להלן:

ההפגנה תתקיים ביום א'  27/04/2003

שעת יציאה: 7:00 שעת חזרה: 14:00

מקום האיסוף והפיזור: ביה"ס לב-רן.

ההפגנה תתקיים מול משרד ראש הממשלה בירושלים בשטח המיועד לכך באישור המשטרה ופיקוח כוחות הביטחון.

להפגנה יוצאים באופן מרוכז כיתה ו' מביה"ס לב-רן

                                     כיתות ז' , ח' , ט'  - מביה"ס רבין.

 

להלן הוראות הביטחון, הבטיחות והנהלים המחייבים את ילדכם, אנא שננו עם ילדכם את הכללים הללו:

1.      חובה לחבוש כובע או כיסוי לראש

2.      חובה להצטייד במים בכמות המתאימה לטמפרטורות. לא יהיה ניתן לשתות מים ממקורות לא מזוהים.

3.      נא להגיע עם חולצות שחורות ולהצטייד עם מזון אשר יספיק לכל היום.

4.      חל איסור על סטייה או "קיצורי דרך" מהמקום או מהשביל בו אנו נלך.

5.      אין לעזוב את הכיתה בלי אישור מפורש של אחד מהמבוגרים.

6.      אין לעמוד בזמן הנסיעה או להוציא ידיים או ראש החוצה

7.       אין לגעת בחפצים חשודים, בחומרי נפץ וכלי הירייה של המלווים.

8.      במקרה של ניתוק מהקבוצה יש להישאר במקום או לפעול לפי ההנחיות אשר יועברו בתחילת הנסיעה ע"י אחראי ההפגנה.

9.      אין להתפזר בשטח חניון האוטובוסים בירושלים.

 

ועד הורים לב-רן      ועד הורים רבין          מטה המאבק

תיבת טקסט: ספח זה מיועד לחתימת ההורים והחזרתו עד ליום ההפגנה.
לכבוד מארגני ההפגנה.

מאת: _______________ הורי התלמיד/ה: _________________ כיתה ______
אני מאשר/ת את יציאתו של בני/בתי להפגנה בירושלים בתאריך ה-27/04/03.
הריני מאשר שהעברתי את הוראות הביטחון, הבטיחות והנהלים לבני/לבתי.

יש/אין לבני/לבתי מגבלות בריאותיות אשר מגבילות או מונעות את השתתפותו/ה בהפגנה או שחשוב ליידע את הצוות הרפואי במקום. (אנא הביאו אישור רפואי במקרה וישנה איזה שהיא בעיה רפואית) .
       
שם וחתימת האב/ האם:____________________        תאריך:___/____/____