Make your own free website on Tripod.com

 

   מטה המאבק של צורן בקרינה מתחנת הילל

ה ו ד ע ה  ל ע ת ו נ ו ת

מטעם הוועדה לענייני ביקורת המדינה

30.10.02

   

ח"כ רן כהן, יו"ר הוועדה לביקורת המדינה:

"התייחסות הממשלה להחלטתה על העתקת אתר 'הלל'- הפקרות"

  

הוועדה לענייני ביקורת המדינה דנה היום בבקשה לחוות דעת ממבקר המדינה על אנטנות המייצרות קרינה אלקטרומגנטית באתר "הלל".  

ח"כ רן כהן, יו"ר הוועדה לביקורת המדינה, אמר כי התייחסות הממשלה להחלטתה על העתקת אתר "הלל" למקום חלופי המרוחק ממקום ישוב- הפקרות. ח"כ רן כהן אמר כי הממשלה מהמרת על בריאות הציבור ולא ייתכן שזמן כה רב נמשך, והממשלה לא מלאה עדיין את ההחלטה שהיא עצמה קבלה.

ח"כ רן כהן העביר לשר הפנים את החלטת הוועדה לדרוש כינוס ישיבה בדרג מנכ"לים של המשרדים הנוגעים בדבר, קרי: פנים, בטחון, תקשורת, איכות הסביבה ובריאות תוך חודש ימים שבה יוחלט על המקום החלופי אליו יועתק אתר "הלל".

במהלך הדיון התגלעו חילוקי דעות קשים בין הגופים המודדים את רמת הקרינה, ולכן קבע ח"כ רן כהן כי נציגי משרד איכות הסביבה, הוועדה לאנרגיה אטומית בנחל שורק, משרד התקשורת ומשרד הבריאות יערכו במשך השבועיים הקרובים מדידות יומיומיות של רמת הקרינה באתר "הלל" ביישוב צורן. תוצאות המדידה יועברו לוועדה ואם תתגלינה חריגות - יישלל ההיתר להפעלת האתר.

ח"כ נחמה רונן אמרה כי חוסר המידע באשר להשפעתה של הקרינה האלקטרומגנטית מחייב לקחת מקדם בטיחות גבוה מתוך דאגה ורצון לשמור על בריאות הציבור. ח"כ רונן הדגישה כי הפערים במדידת רמת הקרינה נובעים מהכלים השונים ואופן המדידה השונה, ולכן הציעה כי המדידה  תיעשה ע"י כל הגופים ביחד ובאותו אופן.

מר מיכאל לוינקורן, ראש המעבדה לתקשוב במכון התקנים, אמר כי הם נתבקשו לבצע מדידות במקומות ניטור בהתאם לקריטריון שנקבע במשותף על ידם ועל ידי המשרד לאיכות הסביבה. הוא דיווח כי רמות הקרינה שהתקבלו, עמדו בסף הנדרש ורמת הקרינה הייתה אף מתחת לסף שנקבע כבטיחותי.

ד"ר מנחם מרגליות, מומחה לקרינה בנחל שורק, דיווח כי משהופסקה באתר "הלל" עבודת המשדר של רשת ד', התחנה ירדה בהספק וכמות הקרינה שנמדדה נמוכה.

מר יוסי מלכה, ראש המועצה המקומית צורן, קבל על כך שהצדדים הנוגעים בדבר- בזק והמשרד לאיכות הסביבה, אינם מקיימים את ההסכם שנחתם ובא להסדיר את רמות הקרינה של המשדרים במשך כל היום.

מר מלכה התריע על כך שיש הפרות חוזרות ונשנות של ההסכם ובשל רמת קרינה גבוהה החורגת מהקבוע בהסכם, נגרם נזק בלתי הפיך לתושבים ולילדי בית הספר הסמוך לאתר.

מר ססיליאן גלדברג, ראש אגף רעש וקרינה במשרד לאיכות הסביבה, דיווח לוועדה כי במשך חודשים מאז סגירת המשרד של רשת ד', לא נמדדה שום חריגה ברמת הקרינה. הוא אמר כי למשרד לאיכות הסביבה אין הצדקה מקצועית לשנות החלטתה ולבטל את ההיתר להפעלת האתר בצורן.

מר חיים מזר, סמנכ"ל ספקטרום ותדרים במשרד התקשורת, אמר כי הם תומכים בעמדת המשרד לאיכות הסביבה וכי כולם נדרשים למצוא את האיזון בין השאיפה לתקשורת סלולרית, צרכי הצבא ורמת שידורים גבוהה לבין האמצעים להשגתם- האנטנות והמשדרים שמפיצים קרינה.

מר אריק קרסנטי, מנהל המחלקה לאפידמיולוגיה סביבתית במשרד הבריאות, אמר כי תלמידי בית הספר לא נמצאים בסכנה מיידית. מדיניות המשרד היא להחמיר בתקן שהוא הרבה מתחת לנהוג בארה"ב ואירופה.

ד"ר סיגל סדצקי, מנהלת היחידה לאפידמיולוגיה של הסרטן במכון גרטנר, דיווחה כי היא עומדת בראש הקבוצה הישראלית ששותפה למחקר המקיף 14 ארצות בנושא הקשר בין הקרינה מהטלפונים הסלולריים לבין גידולי ראש. לדבריה, נכון לעכשיו אין תשובה חד-משמעית לקשר בין קרינה בלתי מייננת ומחלת הסרטן.

 

דף ראשי

פניה לחברי כנסת

על מה אנחנו נאבקים

ציוני דרך במאבק

 

 הערות/הצעות/תגובות

dudi_h@netvision.net.il

 matemavk@walla.co.il